Eigenschap:Heeft coördinaten

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Showing 20 pages using this property.
%
52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.0546 N, 4.3289 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.0546~4.3289&style=r&lvl=15&sp=Point.52.0546_4.3289____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.0546~4.3289&style=h&lvl=15&sp=Point.52.0546_4.3289____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.0546~4.3289&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.52.0546_4.3289____">Bing vogel</a></li><li><a href="een52.0546 N, 4.3289 E-twee52° 3' 16.56" N, 4° 19' 44.04" E-drie52.0546-vier4.3289">test</a></li></ul>
50° 53' 3.59" N, 6° 1' 7.03" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=50.88433 N, 6.01862 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=50° 53' 3.59" N, 6° 1' 7.03" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.88433~6.01862&style=r&lvl=15&sp=Point.50.88433_6.01862____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.88433~6.01862&style=h&lvl=15&sp=Point.50.88433_6.01862____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.88433~6.01862&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.50.88433_6.01862____">Bing vogel</a></li><li><a href="een50.88433 N, 6.01862 E-twee50° 53' 3.59" N, 6° 1' 7.03" E-drie50.88433-vier6.01862">test</a></li></ul>
52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.218572 N, 6.858087 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.218572~6.858087&style=r&lvl=15&sp=Point.52.218572_6.858087____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.218572~6.858087&style=h&lvl=15&sp=Point.52.218572_6.858087____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.218572~6.858087&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.52.218572_6.858087____">Bing vogel</a></li><li><a href="een52.218572 N, 6.858087 E-twee52° 13' 6.86" N, 6° 51' 29.11" E-drie52.218572-vier6.858087">test</a></li></ul>
52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.222229 N, 6.721038 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.222229~6.721038&style=r&lvl=15&sp=Point.52.222229_6.721038____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.222229~6.721038&style=h&lvl=15&sp=Point.52.222229_6.721038____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.222229~6.721038&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.52.222229_6.721038____">Bing vogel</a></li><li><a href="een52.222229 N, 6.721038 E-twee52° 13' 20.02" N, 6° 43' 15.74" E-drie52.222229-vier6.721038">test</a></li></ul>
52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.220986 N, 6.894053 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.220986111111~6.8940527777778&style=r&lvl=15&sp=Point.52.220986111111_6.8940527777778____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.220986111111~6.8940527777778&style=h&lvl=15&sp=Point.52.220986111111_6.8940527777778____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.220986111111~6.8940527777778&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.52.220986111111_6.8940527777778____">Bing vogel</a></li><li><a href="een52.220986 N, 6.894053 E-twee52° 13' 15.55" N, 6° 53' 38.59" E-drie52.220986111111-vier6.8940527777778">test</a></li></ul>
1
51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.224921 N, 4.402385 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.224921~4.402385&style=r&lvl=15&sp=Point.51.224921_4.402385____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.224921~4.402385&style=h&lvl=15&sp=Point.51.224921_4.402385____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.224921~4.402385&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.224921_4.402385____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.224921 N, 4.402385 E-twee51° 13' 29.72" N, 4° 24' 8.59" E-drie51.224921-vier4.402385">test</a></li></ul>
51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.170411 N, 4.4567 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.170411111111~4.4567&style=r&lvl=15&sp=Point.51.170411111111_4.4567____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.170411111111~4.4567&style=h&lvl=15&sp=Point.51.170411111111_4.4567____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.170411111111~4.4567&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.170411111111_4.4567____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.170411 N, 4.4567 E-twee51° 10' 13.48" N, 4° 27' 24.12" E-drie51.170411111111-vier4.4567">test</a></li></ul>
51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.221108 N, 4.399708 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=r&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=h&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.221108 N, 4.399708 E-twee51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E-drie51.221108333333-vier4.3997083333333">test</a></li></ul>
51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.216759 N, 4.400444 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.216759~4.400444&style=r&lvl=15&sp=Point.51.216759_4.400444____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.216759~4.400444&style=h&lvl=15&sp=Point.51.216759_4.400444____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.216759~4.400444&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.216759_4.400444____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.216759 N, 4.400444 E-twee51° 13' 0.33" N, 4° 24' 1.60" E-drie51.216759-vier4.400444">test</a></li></ul>
51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.212844 N, 4.446242 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.212844444444~4.4462416666667&style=r&lvl=15&sp=Point.51.212844444444_4.4462416666667____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.212844444444~4.4462416666667&style=h&lvl=15&sp=Point.51.212844444444_4.4462416666667____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.212844444444~4.4462416666667&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.212844444444_4.4462416666667____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.212844 N, 4.446242 E-twee51° 12' 46.24" N, 4° 26' 46.47" E-drie51.212844444444-vier4.4462416666667">test</a></li></ul>
52° 4' 51.55" N, 5° 7' 39.66" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.080986 N, 5.127683 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=52° 4' 51.55" N, 5° 7' 39.66" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.080986111111~5.1276833333333&style=r&lvl=15&sp=Point.52.080986111111_5.1276833333333____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.080986111111~5.1276833333333&style=h&lvl=15&sp=Point.52.080986111111_5.1276833333333____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.080986111111~5.1276833333333&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.52.080986111111_5.1276833333333____">Bing vogel</a></li><li><a href="een52.080986 N, 5.127683 E-twee52° 4' 51.55" N, 5° 7' 39.66" E-drie52.080986111111-vier5.1276833333333">test</a></li></ul>
51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.221108 N, 4.399708 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=r&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=h&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.221108 N, 4.399708 E-twee51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E-drie51.221108333333-vier4.3997083333333">test</a></li></ul>
51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.221108 N, 4.399708 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=r&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=h&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.221108333333~4.3997083333333&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.221108333333_4.3997083333333____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.221108 N, 4.399708 E-twee51° 13' 15.99" N, 4° 23' 58.95" E-drie51.221108333333-vier4.3997083333333">test</a></li></ul>
50° 50' 7.44" N, 4° 24' 48.04" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=50.8354 N, 4.413344 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=50° 50' 7.44" N, 4° 24' 48.04" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.8354~4.4133444444444&style=r&lvl=15&sp=Point.50.8354_4.4133444444444____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.8354~4.4133444444444&style=h&lvl=15&sp=Point.50.8354_4.4133444444444____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.8354~4.4133444444444&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.50.8354_4.4133444444444____">Bing vogel</a></li><li><a href="een50.8354 N, 4.413344 E-twee50° 50' 7.44" N, 4° 24' 48.04" E-drie50.8354-vier4.4133444444444">test</a></li></ul>
53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=53.4446 N, 1.96977 W&spn=0.01,0.01&t=m&q=53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=53.4446~-1.96977&style=r&lvl=15&sp=Point.53.4446_-1.96977____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=53.4446~-1.96977&style=h&lvl=15&sp=Point.53.4446_-1.96977____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=53.4446~-1.96977&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.53.4446_-1.96977____">Bing vogel</a></li><li><a href="een53.4446 N, 1.96977 W-twee53° 26' 40.56" N, 1° 58' 11.17" W-drie53.4446-vier-1.96977">test</a></li></ul>
51° 38' 54.00" N, 0° 0' 6.06" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.648333 N, 0.001683 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 38' 54.00" N, 0° 0' 6.06" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.648333~0.001683&style=r&lvl=15&sp=Point.51.648333_0.001683____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.648333~0.001683&style=h&lvl=15&sp=Point.51.648333_0.001683____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.648333~0.001683&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.648333_0.001683____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.648333 N, 0.001683 E-twee51° 38' 54.00" N, 0° 0' 6.06" E-drie51.648333-vier0.001683">test</a></li></ul>
51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=51.910497 N, 0.659602 W&spn=0.01,0.01&t=m&q=51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.910497~-0.659602&style=r&lvl=15&sp=Point.51.910497_-0.659602____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.910497~-0.659602&style=h&lvl=15&sp=Point.51.910497_-0.659602____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=51.910497~-0.659602&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.51.910497_-0.659602____">Bing vogel</a></li><li><a href="een51.910497 N, 0.659602 W-twee51° 54' 37.79" N, 0° 39' 34.57" W-drie51.910497-vier-0.659602">test</a></li></ul>
50° 27' 17.84" N, 3° 57' 7.05" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=50.454956 N, 3.951958 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=50° 27' 17.84" N, 3° 57' 7.05" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.454955555556~3.9519583333333&style=r&lvl=15&sp=Point.50.454955555556_3.9519583333333____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.454955555556~3.9519583333333&style=h&lvl=15&sp=Point.50.454955555556_3.9519583333333____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.454955555556~3.9519583333333&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.50.454955555556_3.9519583333333____">Bing vogel</a></li><li><a href="een50.454956 N, 3.951958 E-twee50° 27' 17.84" N, 3° 57' 7.05" E-drie50.454955555556-vier3.9519583333333">test</a></li></ul>
53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=53.32011 N, 1.98208 W&spn=0.01,0.01&t=m&q=53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=53.32011~-1.98208&style=r&lvl=15&sp=Point.53.32011_-1.98208____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=53.32011~-1.98208&style=h&lvl=15&sp=Point.53.32011_-1.98208____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=53.32011~-1.98208&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.53.32011_-1.98208____">Bing vogel</a></li><li><a href="een53.32011 N, 1.98208 W-twee53° 19' 12.40" N, 1° 58' 55.49" W-drie53.32011-vier-1.98208">test</a></li></ul>
52° 2' 7.82" N, 4° 21' 10.56" E  +<ul><li><a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.035506 N, 4.352933 E&spn=0.01,0.01&t=m&q=52° 2' 7.82" N, 4° 21' 10.56" E"> Google maps</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.035505555556~4.3529333333333&style=r&lvl=15&sp=Point.52.035505555556_4.3529333333333____">Bing kaart</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.035505555556~4.3529333333333&style=h&lvl=15&sp=Point.52.035505555556_4.3529333333333____">Bing luchtopname</a></li><li><a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=52.035505555556~4.3529333333333&style=o&dir=0&lvl=15&sp=Point.52.035505555556_4.3529333333333____">Bing vogel</a></li><li><a href="een52.035506 N, 4.352933 E-twee52° 2' 7.82" N, 4° 21' 10.56" E-drie52.035505555556-vier4.3529333333333">test</a></li></ul>

1 gerelateerde entiteit weergegeven.

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.