Religie in Scouting

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Religie in Scouting is een van de Scoutingprincipes zoals Baden-Powell die ooit heeft bepaald.

“Een verkenner moet een religie hebben, het doet er niet toe welke. (Baden-Powell vond dat alle religies dezelfde god vereerden). Scouting moet de verkenner aanmoedigen om zijn godsdienstige plichten te vervullen, maar kiest niet zelf voor een religie.”

Ondanks dat Baden-Powell altijd erg open was om naast het christendom ook andere religies tot scouting toe te laten, zijn daar nu wel veel veranderingen in gekomen. Sommige organisaties vertegenwoordigen juist een specifieke religie en andere staan open voor alle religies én er zijn er die alle religies afzweren.

Dit artikel beschrijft in beknopte wijze de grootste wereldreligies en hun vertegenwoordiging binnen de scouts- en gidsenbeweging.

Wat is religie?[bewerken | brontekst bewerken]

Allereerst is er een verschil tussen religie, godsdienst en geloof.

Voor veel mensen zijn de onverklaarbare dingen in het leven toe te schijven aan een bovennatuurlijke bron van één of meer goden. Levensvragen als, “Waar komen we vandaan?” en “Waar we heen gaan na onze dood?” zijn daar belangrijke zaken bij.

Om antwoord te krijgen op deze vragen zoeken mensen al duizenden jaren naar een manier om die vragen beantwoord te krijgen en zij schrijven die al even zolang toe aan allerlei bronnen.

Mensen kunnen geloven in een uitleg van het onverklaarbare. Als die uitleg door velen wordt geloofd, op dezelfde manier wordt beleefd, door rituelen wordt bevestigd en beschreven is in een boek, noemen we dat een religie. Ook de manier waarop je je leven leidt, kan een bepaalde overtuiging zijn.

Oude religies[bewerken | brontekst bewerken]

De oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren en Vikingen hadden een hele reeks goden, die ieder onderdeel van het leven beïnvloeden. Tegenwoordig herinneren er nog veel dagelijkse dingen aan deze goden, zoals de dagen van de week, de namen van de maanden en ook de benamingen van de planeten.

Griekse goden
 • Zeus (oppergod)
 • Aphrodite (godin van de liefde)
 • Apollo (“herdersgod” waakte over de algehele gesteldheid van de mens)
 • Hades (god van de onderwereld)
 • Poseidon (god van de zee)
 • en nog veel meer…
Romeinse goden
 • Jupiter (oppergod)
 • Mercurius (god van de handel en de dieven)
 • Neptunus (god van de zee)
 • Pluto (god van de onderwereld)
 • en nog veel meer…
Egyptenaren
 • Ra (zonnegod)
 • Sokaris (god van de vruchtbaarheid)
 • Isis (godin van de vruchtbaarheid)
 • Anubis (god van het dodenrijk)
 • Horus (hemel- of zonnegod)
 • en nog veel meer…
Vikingen
 • Odin (oppergod)
 • Thor (god van de donder, vernietiger van alle kwaad)
 • Freya (godin van de liefde)
 • Njord (god van de zee)
 • en meer…

Bekendste hedendaagse religies[bewerken | brontekst bewerken]

De bekendste en grootste religies worden hieronder kort uitgelegd met eventuele stromingen binnen de religie.

Er zijn drie grote religies die hun leer (lessen) uit een heilige geschriften halen en zijn ontstaan zijn als Abrahamitische religies. De figuur Abraham speelt in deze drie religies een grote rol en het zijn ook monotheïstische religies; er is sprake van geloof in één god. De drie andere grote religies zijn Dharmische religies. Binnen deze religies is de Dharam erg belangrijk. Dat betekent dat gelovigen “het geheel van normen en regels van het persoonlijk en sociale gedrag” erg serieus nemen.

Jodendom[bewerken | brontekst bewerken]

Menorah.svg Joods

De Joden geloven in één god die noemen ze JHWH maar die naam mag je, uit respect, niet uitspreken. In plaats daarvan zeggen ze bijvoorbeeld Adonaj (vertaald: Mijn Heer). Hun heilige schrift heet de Tenach, die in het Hebreeuws is geschreven. Volgens de Tenach openbaarde god aan Mozes meer dan 600 geboden om de zaken tussen god en de mensen goed te regelen. Die geboden zijn opgeschreven in de Thora. Hun samenkomsten vinden plaats in de synagoge. De voorganger in de leer is een rabbijn.

De Joodse gemeenschap houdt een rustdag op de sjabbat, die van vrijdagavond (zonsondergang) tot zaterdagavond (zonsondergang) duurt. De zaterdag is de zevende dag van de joodse week. Als rust mogen de joden op deze dag geen arbeid verrichten. Ze mogen dan bijvoorbeeld geen vuur maken en daaruit volgt alles wat stroom of brandstof gebruikt (van auto tot koelkast) niet gebruiken. Ook mogen ze niets dragen behalve kleding, buiten de eroev, oorspronkelijk de stadsmuur of bij gebrek daaraan de muren van het huis. Om Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld, loopt een zichtbare omheining waarbinnen wel wat mag worden gedragen. Deze eroev is te vinden als gespannen draad boven de wegen maar kan ook een water, muur of hek zijn. Natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen op, voor bijvoorbeeld huissleutels en ID-bewijzen mist ze in een hoed, riem, schoen of om de nek gedragen worden.

Joden eten kosjer dat wil zeggen dat er regels zijn voor de bereiding van het eten, hoe het wordt bewaard en waar het eten vandaan komt. Zo moeten melkproducten en vlees van elkaar gescheiden blijven. Ook keukenmateriaal is er voor melk producten, voor vlees en voor andere ingrediënten. Zelfs koelkasten, ovens en andere apparatuur wordt slechts voor een productgroep gebruikt.

Zionisme

Het zionisme is een politieke beweging. Zionisten vinden dat de joodse gemeenschap een eigen thuisland moet hebben en ziet Israël als dat thuisland. Tegenstanders worden antizionisten genoemd en die zijn het er niet mee eens dat Israël, in hun ogen, bezet wordt. Het zionisme is vernoemd naar de berg Zion in de stad Jeruzalem.

Christendom[bewerken | brontekst bewerken]

Bible.jpg Christelijk

Het christendom is zo’n 2000 jaar geleden ontstaan uit het jodendom. Ze geloven in één god als schepper van de wereld en het leven. De joden geloven in de komst van een messias (de beloofde, de geroepene) die de wereld vrede en gerechtigheid zal brengen. De christenen geloven dat Jezus Christus deze messias is. Hij wordt gezien als de zoon van God. Christenen halen hun lessen uit de bijbel, die uit twee delen (testamenten) bestaat. Het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament beschrijft de tijd voor de geboorte van Jezus Christus en bevat veel verhalen die ook in de Tenach zijn beschreven. Het Nieuwe Testament beschrijft de periode van en na de geboorte van Christus. De heersende Romeinen in die tijd zagen in Christus een bedreiging en hij werd door hen aan het kruis gespijkerd als ter dood veroordeling. Die kruisiging zien de christenen als offer voor de zonden van de mensheid. Christenen komen samen in een kerk.

 • Bekende feestdagen zijn, Kerstmis (geboorte van Christus), Pasen (overlijden van Christus) en Pinksteren (de “uitstorting“ van de Heilige Geest, het begin van het Christendom).
 • Belangrijke Plaatsen; Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem.

De bekendste stromingen van het christendom zijn de Rooms-katholieken, protestanten en orthodoxe christenen. Ze geloven allemaal in dezelfde god die in drie identiteiten wordt onderscheiden: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Katholiek[bewerken | brontekst bewerken]

Crucifixion.jpg Rooms-katholiek

De Rooms-katholieken vormen de grootste stroming binnen het christendom. De hoogste geestelijke van de Rooms-katholieken is de Paus in Rome. Zij zien in de Paus de plaatsvervanger van de heilige Petrus op aarde. Ook binnen het katholicisme zijn vele stromingen. Zij aanbidden Bijbelse figuren in de vorm van beelden zoals de moeder van Jezus, genaamd Maria. Tussen Aswoensdag en Pasen vasten de katholieken 40 dagen. Voor de katholieken is zondag de laatste dag van de week, de Dag des Heren. Men neem dan deel aan een eucharistieviering (de heilige mis). De voorganger van een kerkgemeente heet een pastoor.

Anglicaanse Kerk
is een Engelse afsplitsing van de Rooms-katholieke kerk, officieel de Episcopaalse Kerk van Engeland, werd gesticht door de Engelse koning Hendrik VIII in 1534, met als hoofd van de kerk de regerende monarch (koning of koningin) van het Verenigd Koninkrijk en de aartsbisschop van Canterbury als tweede. Ook in Nederland en België zijn leden van De Kerk van Engeland. In 1533 wilde Hendrik VIII scheiden van zijn vrouw Catharina van Aragon. De toenmalige aartsbisschop van Canterbury voldeed aan dat verzoek en ontbond het huwelijk. Echter van hij kreeg geen toestemming van de Paus in Rome om dit te doen. Hendrik diende daarna een Akte (vraag) in bij het parement om hem als hoofd van de nieuwe Anglicaanse kerk te maken en daarmee binnen die kerk de belangrijkste persoon op aarde onder God. In 1534 stemde het parlement hiermee in. Hendrik kon nu trouwen met zijn geliefde Anna Boleyn. De katholieke kerken en kloosters werden door de koning gesloten en de verkoop van de goederen kwam toe aan het hof. De aartsbisschop werd door de paus uit de kerk gezet. Twintig jaar later schafte de katholieke koningin Mary Tudor de Anglicaanse kerk af. Haar opvolgster Elisabeth I nam de "Akte" weer aan en tot op de dag van vandaag is de monarch het hoofd van de Anglicaanse kerk.

Protestant[bewerken | brontekst bewerken]

Bible.jpg Protestant

De Protestanten kwamen letterlijk in protest tegen de leer van de middeleeuwse Rooms-katholieke kerk. Men wilde de kerk hervormen of reformeren. Beroemde hervormers waren o.a. Maarten Luther, die in Duitsland en Scandinavië veel volgelingen had en Johannes Calvijn, die voornamelijk Nederlandse, Franse, Zwitserse en Schotse volgelingen had. In de loop der tijd zijn er ook in het protestantisme weer nieuwe stromingen ontstaan, waaronder baptisten, remonstranten en volgelingen van de Pinkstergemeente. De protestanten hebben in principe geen wereldleider. De gelovigen van de protestantisme komen samen in een kerk. Een geestelijk leider in protestante kerkgemeente heet dominee, voorganger of predikant.

Bekendste Stromingen

Orthodox[bewerken | brontekst bewerken]

Aios Georgios icon.jpg Orthodox-christelijk

Orthodox betekent 'rechtgelovig', 'het ware geloof behoudend'. De eerste eeuwen van haar bestaan kende het christendom drie, later vijf gelijkwaardige leiders (patriarchen). Na verloop van tijd splitsten de christen zich, net als het Romeinse rijk in een westers deel onder leiding van Rome en een oosters deel onder leiding van Constantinopel. De voertaal in Constantinopel was Grieks. Deze versie van het geloof verspreidde zich naar Rusland en Scandinavië waar er ook weer een eigen vorm aangegeven werd. De Orthodoxe kerken kennen een aantal gelijkwaardige leiders.

Verschillen tussen de stromingen bestaan onder andere uit opvattingen en uitvoering van de rituelen;

Katholiek
 • Geloven dat de Paus de plaatsvervanger is van de heilige Petrus en daardoor leider van de christenen
 • Priesters kunnen zonden vergeven
 • De Kerk vertegenwoordigt de stem van God
 • Priesters blijven celibatair (ongehuwd)
Protestanten
 • Gods wil staat in de bijbel
 • Alleen God kan zonden vergeven en de ziel verlossen
 • De kerk is werelds (protestanten aanbidden geen beelden)
 • Dominees mogen getrouwd zijn.
Orthodoxen
 • De christenen worden geleid door een aantal gelijkwaardige leiders, met als meest gezaghebbend de bisschop van Constantinopel.
 • Bisschoppen zijn opvolgers van Jezus' apostelen
 • Mensen staan in de kerk en zitten niet
 • Priesters mogen getrouwd zijn.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen[bewerken | brontekst bewerken]

Mormon symbol.svg Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Engels: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS) is een christelijke geloofsgemeenschap die in 1830 werd opgericht door Joseph Smith Junior. De kerk wordt vaak Mormonen genoemd. Naast het oude en nieuwe testament is ook het boek van Mormon een heilig boek. De LDS was erg actief in de Boy-Scouts of America totdat de BSA zich ook openstelde voor homoseksuelen en meisjes. De LDS is nog wel actief in Frans-Polynesië in de Association des Scouts Liahona en de verwante Community of Christ is actief in de Scouts et Éclaireuses Autahi no te Mesia.

Islam[bewerken | brontekst bewerken]

Allah.svg Islamitisch

De Islam (Arabisch: اسلام (islām) is de jongste van de wereldreligies. Net als het jodendom en het christendom is de islam een religie die is ontstaan als Abrahamitische religie. Ze geloven in één god die Allah wordt genoemd. Het is de tweede grootste religie van de wereld en de leer (lessen) staat beschreven in de Koran, die in het Arabisch is geschreven. Na de profeten Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes) en Isa (Jezus) is Mohamed de profeet die de openbaringen voltooide. De engel Gabriël zou hem de teksten van de Koran hebben geopenbaard. Uit respect voor de profeten mogen zij niet worden afgebeeld. Mensen die islamitisch zijn, noemt men ook wel moslim. Religieuze bijeenkomsten worden gehouden in de moskee en de voorganger in de moskee is een imam. Belangrijke feestdagen, het Offerfeest, de geboortedag van Mohammed, de Ramadan (vastenmaand) en het aansluitende Suikerfeest. Belangrijke plaatsen; Mekka (geboorteplaats van de profeet Mohammed in 577 na Chr.), Jeruzalem en Medina. De belangrijkste dag van de week voor de moslims is de vrijdag. Dan bezoeken ze de moskee voor de Salat al-djuma (het vrijdaggebed).

Moslims eten halal; dat betekent dat er regels zijn voor de herkomst van het voedsel en hoe het bereid wordt. Het nalaten van gebruik van alcohol en het niet-eten van varkensvlees zijn hier voorbeelden van. De meest belangrijke religieuze regels waar moslims zich aan moeten houden zijn verzameld zijn De Vijf Zuilen van de Islam:

 • De geloofsbelijdenis (sjahada)
 • De rituele gebeden (salat of salah)
 • Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
 • Het vasten tijdens ramadan (saum/sawm of siyam)
 • De pelgrimstocht naar Mekka (hadj)

De bekendste stromingen zijn:

 • Soennisme
 • Sjiisme
  • Druzen
 • Soefisme
 • Koranisme
 • Khawarij
 • Alevitisme

Boeddhisme[bewerken | brontekst bewerken]

Dharma wheel.svg Boeddhistisch

Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke religie (geen godsdienst). Het boeddhisme werd gesticht door Siddhartha Gautama, die leefde van ca. 450 tot 370 voor Chr. Hij zou een prins zijn, die op een dag het paleis verliet om een wandeling te gaan maken. Op die wandeling kwam hij vier mannen tegen, een oude man, een zieke man, een dode man en een asceet (iemand die geen bezittingen had en leefde van wat hij kreeg van anderen). Toch was de laatste man gelukkig. Dit sprak Siddhartha aan en hij besloot zijn voorbeeld te volgen. Dezelfde dag nog verliet hij het paleis en liet al zijn bezittingen achter. De rest van zijn leven trok hij door India om te onderwijzen wat hij had geleerd. Hij noemde zich Gautama Boeddha.

De vier nobele waarden van het boeddhisme zijn;

 • Er is lijden en ontevredenheid in het leven
 • Er is een oorzaak voor dit lijden, de verlangens
 • Er is een einde aan dit lijden mogelijk
 • Er is een weg die hiernaartoe leidt, het Achtvoudige Pad

Boeddhisten geloven in karma en wedergeboorte. Karma betekent dat alles wat je doet gevolgen heeft. Goede dingen hebben positieve gevolgen en slechte acties hebben negatieve gevolgen. Als het om leven na de dood gaat, geloven de boeddhisten in wedergeboorte. Zolang men nog zaken van het achtvoudige pad nog niet volledig gedaan hebt en en nog geen verlichting gevonden hebt, wordt men na de dood weer opnieuw geboren om in een nieuw leven verlichting te vinden. Dit hangt nauw samen met karma. Wie geen verlangens meer heeft en verlicht is, bereikt het Nirvana en wordt niet meer wedergeboren.

Hindoeïsme[bewerken | brontekst bewerken]

Aum.svg Hindostaans

Het Hindoeïsme is een religie die zou terug gaan tot de IJzertijd en wordt vaak beschreven als de oudste nog levende religie. De meest hindoes geloven in de absolute eenheid van god, het oneindige bewustzijn. Ze geloven in een god en de andere goden zijn persoonlijkheden of incarnaties van die ene god. De verschillende stromingen geloven in hun eigen incarnatie. Shaivieten geloven bijvoorbeeld in Shiva als oppergod en Vaishnavieten geloven in Vishnoe als oppergod. Een bekende incarnatie is Krishna (de achtste van Vishnoe). De Hare Krishna zijn de uitdragers van deze beweging.

De belangrijkste goden onder elkaar
 • Brahma (de genererende of scheppende god)
 • Vishnoe (de beschermende god)
 • Krishna (god van de bhakti of devotie)
 • Rama (de ideale mens)
 • Shiva (de transmuterende of vernietigende god)
 • Ganesha (de beschermheilige van reiziger en de god die hindernissen weghaalt)
 • Durga (een van de verschijningsvormen van de godin Devi, deze is het centrum van de kracht en het universum).

Veel hindoevrouwen dragen een rode stip of bindi op het voorhoofd. De stip is het symbool voor het spirituele derde oog de Ajna. Hindoes hebben veel respect voor al dat leeft en daardoor zijn er veel vegetariërs.

De hindoemaatschappij is verdeeld in kasten. Theoretisch zijn dat de vier varna's van brahmanen (priesters en geleerden), kshatriya's (strijders en adel), vaishya's (handelaren en vaklieden) en shudra's (arbeiders en dienaren). In praktijk zijn het de duizenden jati's die het dagelijks leven beheersen. Net als bij de varna's wordt iemand in een jati geboren. In tegenstelling tot de varna's zijn veel jati's lokale of regionale groepen. De jati's vormen samen een rigide hiërarchie en interactie tussen personen uit verschillende jati's is aan strenge regels gebonden. Hoewel de jati van een persoon niet kan veranderen, kan de status van de jati zelf wel veranderen. Daarnaast kan dezelfde jati in verschillende regio's een verschillende plek in de sociale hiërarchie innemen, of zelfs tot een andere varna gerekend worden.

Men wordt geboren in een kaste, in welke is afhankelijk van karma. Hindoes geloven in reïncarnatie. Iemands huidige leven kan het volgende beïnvloeden en men kan dan in een andere kaste wedergeboren worden.

De koe is voor hindoes een heilig dier en mag op geen enkele wijze worden gehinderd in zijn bestaan. Zo lopen ze in India gewoon tussen het verkeer en rijdt iedereen er omheen.

Sikhisme[bewerken | brontekst bewerken]

Khanda.svg Sikh

Het Sikhisme is ook een monotheïstische religie (ze geloven in één enkele god) het werd tussen 1469 en 1708 gesticht door tien goeroe’s (leermeesters) ieder van hen voegde iets toe aan wat zijn voorganger had onderwezen.

Sikhs streven naar het bereiken van de vijf K’s, de symbolen van Khālsā.

 • Keski (tulband) - een Sikh knipt of scheert in zijn of haar hele leven het hoofdhaar, de baard en snor niet. De tulband beschermt dit ongeknipte haar.
 • Kanghā - een houten kam, om het haar te verzorgen
 • Kachera - een katoenen korte onderbroek, die symbool staat voor bescheidenheid
 • Kirpān (dolk) - ter bescherming van anderen of jezelf als er gevaar dreigt
 • Kārā - een metalen armband die om de rechterarm gedragen wordt en herinnert aan dingen de fout zijn, zoals diefstal.

De vijf K’s kunnen door een Sikh op eigen initiatief, op eigen tempo en in willekeurige volgorde worden bereikt. Sommige Sikhs vinden van zichzelf dat ze niet alle K’s waardig zijn. Wanneer een van de K’s bereikt is draagt een Sikh het betreffende artikel altijd bij zich, als ze hun huis verlaten. Door zich te houden aan de volgende geloofsprincipes kunnen de 5 K’s bereikt worden.

Een Sikh mag niet leven als; kluizenaar, bedelaar, monnik, non of ongehuwd zijn. Ze mogen niet roddelen, liegen, en opscheppen. Sikhs hebben geen religieuze rituelen en ze hechten geen belang aan het vergaren van rijkdom, geld en voorraden. Immers na de dood blijven die toch achter en zijn ze van geen nut meer.

Het Sikhisme stelt wel dat; alle mensen gelijk zijn voor god, alle schepsels een geest hebben die men moet respecteren, ieder wezen het recht op leven heeft, men gered wordt door goede daden, men 10% van alle inkomsten moet afstaan aan liefdadigheid, men zowel positieve als negatieve gebeurtenissen worden aanvaard en men leeft naar de vier vruchten van het leven; waarheid, tevredenheid, overpeinzing en “in Naam van God”

Men staat vroeg op, verdient eerlijk zijn inkomen, stelt zijn huis open, heeft ontzag voor god, en houdt zich aan meerdere andere geloofsprincipes.

Zo'n 60 tot 80% van de Shiks wonen in de Indiase provincie Punjab. Andere grote Sikhgemeenschappen leven in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten.

(Geen) Religie[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn natuurlijk ook mensen die niet bij een religieuze stroming willen horen en het bestaan van een bovennatuurlijke god ontkennen en afwijzen. Deze mensen kunnen agnost of atheïst zijn. Een agnost gelooft niet in een god, maar wijst deze niet af in het idee dat een god wellicht kan bestaan. Een atheïst wijst voor zichzelf elke vorm van geloof in of verering van een god af.

Heidendom[bewerken | brontekst bewerken]

In veel religies worden mensen die geen religie (of de verkeerde) hebben, heiden genoemd. Een moderne “heidense” natuurreligie is;

Wicca

Wat door sommige mensen hekserij genoemd wordt. Het stamt nog uit de voor christelijke tijd en baseert zich op natuurlijke krachten en magie. Men gelooft dat met magie op een bovennatuurlijke manier iets aan het eigen lot kan worden veranderd. Wicca’s maken gebruik van Tarotkaarten en wichelroedelopen, ondanks dat dit niet direct iet met Wicca te maken heeft. Ze leven in harmonie met de natuur.

Pluralisme[bewerken | brontekst bewerken]

Pluralisten zijn er van overtuigd dat, de dingen zoals ze gebeuren, niet toe te schijven zij aan één enkel wezen of principe. De dingen die gebeuren zijn een optelsom van alle voorafgaande gebeurtenissen. Actief pluralisme betekent dat een overtuiging nooit af is: je aanvaardt dat een andere mening gevolgen kan en mag hebben en je bent principieel altijd bereid je visie opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen. Je durft je eigen vooroordelen opzij zetten en behandelt iedereen op een eerlijke en gelijkwaardige manier.

Vertegenwoordiging binnen Scouting[bewerken | brontekst bewerken]

De verschillende religies hebben hun eigen vertegenwoordiging in de scouting en gidsen beweging.

Raadgevende organen

In het Interreligious Forum of World Scouting nemen een aantal advies commissies plaats die in het World Scout Committee de WOSM en de WAGGGS adviseren.

Jodendom
International Forum of Jewish Scouts (IFJS)
Christendom
Rooms-katholiek
International Catholic Conference of Scouting (ICCS - CICS - CICE)
Protestant
Council of Protestants in Guiding and Scouting (CPGS)
Orthodox
International Link of Orthodox Christian Scouts (DESMOS)
Islam
International Union of Muslim Scouts (IUMS)
Boeddhisme
World Buddhist Scout Council (WBSC)

Andere religies zoals de Won-boeddisten, Baha'i, het Hindoeïsme en het Sikhisme zijn de laatste jaren ook betrokken bij het Interreligious Forum of World Scouting of bij andere werkzaamheden in verband met de spirituele dimensie van Scouting.

Openbaar & meer[bewerken | brontekst bewerken]

Lampe a huile.jpg Openbaar

Organisaties die “openbaar” zijn staan open voor alle religies en verwelkomen iedereen ongeacht religieuze overtuiging.

Pluralistisch
In een Pluralistische of Open organisatie mogen afkomst, religie, geaardheid, of andere verschillen geen reden zijn om iemand af te wijzen als men zich kan verenigen met de pluralistische Fundamenten van Open Scouting.
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.