Religie in Scouting

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Religie in Scouting is een van de Scoutingprincipes zoals Baden-Powell die ooit heeft bepaalt.

“Een verkenner moet een religie hebben, het doet er niet toe welke (Baden-Powell vond dat alle religies dezelfde God vereerden). Scouting moet de verkenner aanmoedigen om zijn godsdienstige plichten te vervullen, maar kiest niet zelf voor een religie.”

Ondanks dat Baden-Powell altijd erg open was om naast het Christendom ook andere religies tot de scouting toe te laten zijn daar nu wel veel veranderingen in gekomen.

Sommige organisaties vertegenwoordigen juist een specifieke religie andere staan open voor alle religies en er zijn er die alle religies afzweren.

Dit artikel beschrijf in zeer beknopte wijze de grootste wereldreligies en hun vertegenwoordigers binnen de scouting en gidsen beweging.

Wat is Religie?[bewerken]

Allereerst is er een verschil tussen religie, godsdienst en geloof.

Voor veel mensen zijn de onverklaarbare dingen in het leven toe te schijven aan een bovennatuurlijke bron van één of meer goden bijvoorbeeld. Levensvragen als, “Waar komen we vandaan?” en “Waarvan we heen na onze dood?” zijn daar belangrijke zaken bij.

Om antwoord te krijgen op deze vragen zoeken mensen al duizenden jaren na een manier om die beantwoord te krijgen en schrijven ze die al even zolang toe aan allerlei bronnen.

Mensen geloven in een bepaalde uitleg van het onverklaarbare en als die uitleg door vele wordt gelooft en op dezelfde manier wordt beleeft door rituele en bijvoorbeeld zoals beschreven in een boek noemen we dat een religie.

Ook de manier waarop je je leven leidt kan een bepaalde overtuiging zijn.

Al in de steentijd maakte de mensen die toen leefde rotstekeningen om hun angsten tot uitbeelding te brengen.

Oude Religies[bewerken]

De oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren en Vikingen hadden een hele reeks aan goden die voor ieder onderdeel van het leven het verloop beïnvloeden. Heden ten dagen herinneren er nog veel dagelijks dingen aan deze goden zoals de dagen van de week, de namen van de maanden, de planeten.

Griekse goden
 • Zeus (oppergod)
 • Aphrodite (godin van de liefde)
 • Apollo (“herdersgod” waakte over de algehele gesteldheid van de mens)
 • Hades (god van de onderwereld)
 • Poseidon (god van de zee)
 • en nog veel meer…
Romeinse goden
 • Jupiter (oppergod)
 • Mercurius (god van de handel en de dieven)
 • Neptunus (god van de zee)
 • Pluto (god van de onderwereld)
 • en nog veel meer…
Egyptenaren
 • Ra (zonnen god)
 • Sokaris (god van de vruchtbaarheid)
 • Isis (godin van de vruchtbaarheid)
 • Anubis (begraaf god)
 • en nog veel meer…
Vikingen
 • Odin (oppergod)
 • Thor (god van de donder, vernietiger van alle kwaad)
 • Freya (godin van de liefde)
 • en meer…

Waarom zoveel Religies?[bewerken]

Er zijn zoveel religies dat je ze niet kan tellen. De grootste 20 hebben ieders, wereldwijd meer dan 500.000 volgelingen.

Op andere plaatsen in de wereld zijn andere religies ontstaan. Doordat ook binnen de religies niet iedereen allemaal hetzelfde denkt over de invulling ervan zijn er ook bij al die religies onderstromingen ontstaan. Religies maken deel uit van vele culturen en gemeenschappen.

Niet iedereen gelooft in een vorm van religie. Er zijn ook mensen die juist alle religies afzweren en geloven dat alles wat er gebeurt de oorzaak is van alle vooraf gebeurde dingen.

De verschillen in opvatting over de religies hebben door de eeuwen heen en ook nog in het heden, voor veel ongeregeldheden en oorlogen gezorgd. Helaas worden deze volgens de rivaliseerden partijen vaak uitgevochten om hun eigen overtuiging te verdedigen of te verspreiden.

Overeenkomsten[bewerken]

Ondanks de verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de religies, al zou je dat niet altijd zeggen.

 • Men mag een andere niet doden! Gek genoeg worden er in godsdienstoorlogen vele mensen gedood vaak uit naam van de betrokken god.
 • Men mag niet stelen!
 • In alle religies wordt er gesproken van naaste liefde en respect voor de ander.
 • Alle mensen zijn gelijk (in de ogen van god).

De Bekendste Religies[bewerken]

De bekendste en grootste religies worden hieronder kort uitgelegd met eventuele stromingen binnen de religie.

Er zijn drie grote religies die hun leer (lessen) uit een Heilige Geschrift halen en ontstaan zijn als “Abrahamitische religies”. (De figuur Abraham speelt in deze drie religies een grote rol) het zijn ook Monotheïsme religies (geloof in één god)

De drie andere religies van de zes zijn “Dharmische religies”. Binnen deze religies is de Dharam erg belangrijk. Dat betekend dat ze, “het geheel van normen en regels van het persoonlijk en sociale gedrag” erg serieus nemen.

Jodendom[bewerken]

Menorah.svg Joods

De Joden geloven in één god die noemen ze JHWH maar die naam mag je, uit respect, niet uitspreken. In plaats daarvan zeggen ze bijvoorbeeld “Adonaj” (Mijn Heer). Hun heilige schrift heet de “Tenach” die in het Hebreeuws is geschreven. Het is de oudste religie die maar één god vereerd. Volgens de Tenach openbaarde god aan Mozes meer dan 600 geboden om de zaken tussen god en de mensen goed te regelen. Die geboden zijn opgeschreven in de Thora. Hun samenkomsten vinden plaats in de Synagoge. Hun voorganger in de leer is een rabbijn.

De Joodse gemeenschap houdt hun rustdag “de sjabbat ” vanaf vrijdagavond (zonsondergang) tot zaterdagavond (zonsondergang), zaterdag is de zevende dag in van de joodse week. Als rust mogen de joden op deze dag geen arbeid verrichten. Ze mogen dan bijvoorbeeld geen machines bedienen. En dat betekend alles wat stroom of brandstof gebruikt (van auto tot koelkast). Ook mogen ze buitenshuis niets dragen behalve kleding, buiten de “eroew”. Om Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld, loopt een zichtbare omheining waarbinnen wel wat mag worden gedragen. Deze eroew is te vinden als gespannen draad boven de wegen maar kan ook een muur of hek zijn. Natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen op, voor bijvoorbeeld huissleutels en ID-bewijzen mist ze in een hoed, riem, schoen of om de nek gedragen worden.

Joden eten “kosjer” dat wil zeggen dat er regels zijn voor de bereiding van het eten, hoe het wordt bewaard en waar het eten vandaan komt. Zo moeten melkproducten en vlees van elkaar gescheiden blijven. Ook keuken materiaal is er voor melk producten en voor vlees. Zelfs koelkasten, ovens en andere apparatuur wordt slechts voor een productgroep gebruikt.

Christendom[bewerken]

Bible.jpg Christelijk

Het christendom is zo’n 2000 jaar geleden ontstaan uit het jodendom. Ze geloven in één god als schepper van de wereld en het leven. De joden geloven in de komst van een Messias (de beloofde, de geroepen) die de wereld vrede en gerechtigheid zou brengen. De christenen geloven dat “Jezus Christus van Nazareth” deze messias zou zijn. Hij wordt gezien als de “Zoon van God”. Christenen lezen hun lessen in de Bijbel die uit twee hoofddelen (Testamenten) bestaat. Het Oude en het Nieuwe Testament. Het oude testament beschrijft de tijd voor de geboorte van Jezus Christus en bevat veel verhalen die ook in de Tenach zijn beschreven. Het Nieuwe Testament beschrijft de periode van en na de geboorte van Christus. De heersende Romeinen in die tijd zagen in Christus een bedreiging en hij werd door hen aan het kruis gespijkerd als ter dood veroordeling. Die kruisiging zien de Christenen als offer voor de zonden van de mensheid. De Christenen komen samen in de Kerk.

 • Bekende feestdagen zijn, Kerstmis (geboorte van Christus), Pasen (overlijden van Christus) en Pinksteren (de “uitstorting“ van de Heilige Geest, het begin van het Christendom).
 • belangrijke Plaatsen; Betlehem, Nazaret, Jeruzalem.

De bekendste stromingen van het Christendom zijn de Katholieke, Protestanten en de Orthodoxen. Ze geloven allemaal in dezelfde god die in drie personen wordt onderscheiden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Katholiek[bewerken]

Crucifixion.jpg Rooms-katholiek

De katholieke vormen de grootste stroming binnen het Christendom. Waarvan de Rooms-katholieke zich laten leiden door de Paus in Rome. Zij zien in de Paus de plaatsvervanger van God op aarde. Ook binnen het katholicisme zijn vele stromingen. Zij aanbidden bijbelse figuren in de vorm van beelden zoals de moeder van Jezus, de Heilige-Maagd-Maria. Tussen Aswoensdag en Pasen “vasten” de katholieke 40 dagen. Voor de katholieke is zondag de eerste dag van de week, de Dag des Heren. Men is dan verplicht deel te nemen aan een “eucharistie” viering (heilige mis). De voorganger heet Priester

Anglicaanse Kerk
is een Engelse afsplitsing van de Roomse kerk, gesticht door Koning Hendrik VIII in 1534, met als hoofd van de kerk de regerende monarch (koning of koningin) van het Verenigd Koninkrijk en de aartsbisschop van Canterbury als tweede. Ook in Nederland en België zijn leden van “De Kerk van Engeland”.

Protestant[bewerken]

Bible.jpg Protestant

De Protestanten kwamen vrij letterlijk in protest tegen de leer van de middeleeuwse katholiek kerk. Men wilde de kerk hervormen of “reformeren". Beroemde hervormers waren, Maarten Luther die in Duitsland en Scandinavië veel volgelingen had en Johannes Calvijn die Nederlandse, Franse, Zwitserse en Schotse volgelingen had. Door hen zijn er ook in het protestantisme weer onder stromingen ontstaan. Voorgangers in het protestantisme heten Dominee of predikant. o.a.

 • Het Lutheranisme (Maarten Luther)
 • Het Calvinisme (Johannes Calvijn)
 • Het Orthodox-protestantisme
  • Evangelicalisme
 • Zevendedagsadventisten

Orthodox[bewerken]

Aios Georgios icon.jpg Orthodox christelijk

Orthodox betekend “juiste”. De oostelijke Grieks-sprekende deel van het Romeinse Rijk geloofde dat zij het “juiste” geloof hadden en noemde het daarom Orthodox. De Bisschop van Constantinopel was hun leider en de diensten werden in het Grieks gehouden. Dit geloof verspreide zich naar Rusland en Scandinavië waar er ook weer een eigen vorm aan gegeven werd. Een wereld leider hebben ze officieel niet.

Verschillen tussen de stromingen bestaan onder andere uit opvattingen en uitvoering van de rituelen;

Katholiek
 • Geloven dat god de plaatsvervanger is van God en leider van de Christenen
 • Priesters kunnen zonden vergeven
 • de Kerk vertegenwoordigd de stem van God
 • Priesters blijven celibatair (ongehuwd)
Protestanten
 • Gods wil staat in de bijbel
 • Alleen god kan zonden vergeven en de ziel verlossen
 • De kerk is werelds (Protestanten aanbidden geen beelden)
 • Dominees mogen gestouwd zijn.
Orthodoxen
 • De paus wordt niet als grote leider gezien
 • Bisschoppen zijn opvolgers van de Apostelen niet van Christus
 • mensen staan in de kerk en zitten niet
 • Priesters mogen getrouwd zijn.

Islam[bewerken]

Allah.svg Islamitisch

De islam (Arabisch: اسلام (islām) is “jongste” van de wereld religies. Net als het Jodendom en het Christendom is de islam een religie die is ontstaan als Abrahamitische religie. Ze geloven in één god die Allah wordt genoemd. Het is de tweede grootste religie van de wereld en hun leer (lessen) staan beschreven in de Koran die in het Arabisch is geschreven. Na de profeten Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes) en Isa (Jezus) is Mohamed de beslissende profeet die de openbaringen voltooide. De engel Gabriël zou hem de teksten van de Koran hebben geopenbaard. Uit respect voor de profeten mogen zij niet worden afgebeeld. Mensen die islamitisch zijn noemt men ook wel moslim. Hun bijeenkomst worden gehouden in de Moskee en de voorganger in de moskee is een imam. Belangrijke feestdagen, het Offerfeest, de Geboorte dag van Mohamed, de Ramadan (vastenmaand) en het aansluitende Suikerfeest. Belangrijke plaatsen; Mekka (geboorte grond van de profeet Mohamed in 577 n.Chr.) Jeruzalem, Medina.

De belangrijkste dag van de week voor de moslims is vrijdag. Dan bezoeken ze de moskee voor de “Salat al-djuma” (het vrijdaggebed).

Moslims eten “halal” dat betekend dat er regels zijn voor de herkomst van het voedsel en hoe het bereid wordt. Het gebruik van alcohol en het niet eten van varkensvlees zijn hier voorbeelden van.

De meest belangrijke religieuze regels waar moslims zich aan moeten houden zijn verzameld zijn “de Vijf Zuilen van de Islam”

 • De geloofsbelijdenis (sjahada)
 • De rituele gebeden (salat of salah)
 • Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
 • Het vasten tijdens ramadan (saum/sawm of siyam)
 • De pelgrimstocht naar Mekka (hadj)

De bekendste stromingen zijn;

 • Soennisme
 • Sjiisme
 • Soefisme
 • Koranisme
 • Khawarij

Boeddhisme[bewerken]

Dharma wheel.svg Boeddhistisch

Het boeddhisme is een “levensbeschouwelijke” religie (geen godsdienst). Het boeddhisme werd gesticht door “Siddhartha Gautama” die leefde van ca. 450 tot 370 v.Chr. Hij zou een Prins zijn die op een dag het paleis verliet om een wandeling te gaan maken. Op die wandeling kwam hij 4 mannen tegen, een oude man, een zieke man, een dode man en een “Asceet”, iemand die geen bezittingen had en leefde van wat hij kreeg van andere. Toch was de laatste man gelukkig. Dit sprak Siddhartha aan en hij besloot zijn voorbeeld te volgen. Dezelfde dag nog verliet hij het paleis en liet al zijn bezittingen achter. De rest van zijn leven trok hij door India om te onderwijzen wat hij had geleerd. Hij noemde zich Gautama Boeddha.

De vier nobele waarden van het boeddhisme zijn;

 • Er is lijden en ontevredenheid in het leven
 • Er is een oorzaak voor dit lijden; Verlangens
 • Er is een einde aan dit lijden mogelijk
 • Er is een weg die hiernaartoe leidt; “het Achtvoudige Pad”

Boeddhisten geloven in “karma en wedergeboorte”. Karma betekend dat alles wat je doet gevolgen heeft. Goede dingen hebben positieven gevolgen en slechte acties hebben negatieve gevolgen. Als het om “leven na de dood” gaat, geloven de boeddhisten in wedergeboorte. Zolang men nog dingen het achtvoudigepad nog niet volledig bewandeld hebt en “verlichting” gevonden hebt, wordt men na de dood weer opnieuw geboren om in een nieuw leven de verlichting te vinden. Dit hangt nauw samen met “Karma”. Wie geen verlangens meer heeft en verlicht is, bereikt het Nirvana en wordt niet meer wedergeboren.

Hindoeïsme[bewerken]

Aum.svg Hindostaans

Het Hindoeïsme is een religie die zou terug gaan tot de ijzertijd en wordt vaak beschreven als de oudste nog levende religie. De meest hindoes geloven in de absolute eenheid van god, het oneindige bewustzijn. Ze geloven in een god en de andere goden zijn persoonlijkheden of incarnatie’s van die Ene God. De verschillende stromingen geloven in hun eigen incarnatie. Shaivieten geloven bijvoorbeeld in Shiva als oppergod en Vaishnavieten geloven in Vishnoe als oppergod. Een bekende incarnatie is Krishna (de achtste van Vishnoe). De “Hare Krishna” zijn de uitdragers van deze beweging.

De belangrijkste onder elkaar
 • Brahma (de genererende of scheppende god)
 • Vishnoe (de beschermende god)
 • Krishna (god van de bhakti of devotie)
 • Rama (de ideale mens)
 • Shiva (de transmuterende of vernietigende god)
 • Ganesha (de beschermheilige van reiziger en de god die hindernissen weghaalt)
 • Durga (een van de verschijningsvormen van de godin Devi, deze is het centrum van de kracht en het universum).

Veel hindoe vrouwen dragen een rode stip of Bindi op het voorhoofd, dat is het symbool voor het spirituele derde oog de Ajna. Hindoes hebben veel respect voor al dat leeft en daardoor zijn er veel vegetariërs.

De hindoemaatschappij is verdeeld in vier “kasten” of Varna’s. Daarmee zijn de mensen verdeeld in stand.

 • brahmana's, priesters
 • kshatriya's, strijders en adel
 • vaishya's, handelaren en vaklieden
 • sudra's, arbeiders en dienaren

Men wordt geboren in een Varna, in welke is afhankelijk van Karma. Hindoes geloven in reïncarnatie waarbij iemand na de dood weer opnieuw geboren wordt. Iemands huidige leven kan het volgende beïnvloeden en men kan dan in een andere Varna wedergeboren worden.

De koe is voor de hindoes een heilig dier en mag op geen enkele wijze worden gehinderd in zijn bestaan. Zo lopen ze in India gewoon tussen het verkeer en rijdt iedereen er om heen.

Sikhisme[bewerken]

Khanda.svg Sikh

Het Sikhisme is ook een “monotheïstische" religie (ze geloven in één enkele god) het werd tussen 1469 en 1708 gesticht door tien goeroe’s (leermeesters) ieder van hen voegde iets toe aan wat zijn voorganger had onderwezen.

Sikhen streven naar het bereiken van de vijf “K’s”, de symbolen van Khālsā.

 • Keski (tulband) - een Sikh knipt of scheert in zijn of haar hele leven het hoofdhaar, baard, en snor niet. De tulband beschermt dit ongeknipte haar.
 • Kanghā - een houten kam om het haar te verzorgen
 • Kachera - een katoenen korte onderbroek die symbool staat voor bescheidenheid
 • Kirpān (dolk) - ter bescherming van andere of jezelf als er gevaar dreigt
 • Kārā - een metalen armband die om de rechterarm gedragen wordt en herinnert aan dingen de fout zijn zoals diefstal.

De vijf k’s kunnen door een Sikh op eigen initiatief, op eigen tempo en in willekeurige volgorde worden bereikt. Sommige Sikhen vinden van zich zelf dat ze niet alle k’s waardig zijn. Wanneer een van de k’s bereikt is draagt een Sikh het betreffende artikel altijd bij zich als ze hun huis verlaten. Door zich te houden aan de volgende geloofsprincipes kunnen de 5 k’s bereikt worden.

Een Sikh mag niet leven als; kluizenaar, bedelaar, monnik, non of ongehuwd zijn. Ze mogen niet roddelen, liegen, en opscheppen. Sikhen hebben geen religieuze rituelen en ze hechten geen belang aan het vergaren van rijkdom, geld en voorraden. Immers na de dood blijven die toch achter en zijn ze van geen nut meer.

Het Sikhisme stelt wel dat; alle mensen gelijk zijn voor god, alle schepsels een geest hebben die men moet respecteren, ieder wezen het recht op leven heeft, men gered wordt door goede daden, men 10% van alle inkomsten moet afstaan aan liefdadigheid, men zowel positieve als negatieve gebeurtenissen worden aanvaard en men leef naar de vier vruchten van het leven; waarheid, tevredenheid, en overpeinzing en “in Naam van God”

Men staat vroeg op, verdiend eerlijk zijn boterham, stelt zijn huis open, heeft ontzag voor god, en houdt zich aan meerdere andere geloofsprincipes.

60 tot 80% van de Shiks wonen in de Indiase provincie Punjab. Andere grote Sikh gemeenschappen leven in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten.

(Geen) Religie[bewerken]

Er zijn natuurlijk ook mensen die niet bij een religieuze stroming willen horen en het bestaan van een bovennatuurlijke god ontkennen en afwijzen.

Heidendom[bewerken]

In veel religies worden mensen die geen religie (of de verkeerde) hebben, heiden genoemd. Een moderne “heidense” natuurreligie is;

Wicca

Wat door sommige mensen “hekserij” genoemd wordt. Het stamt nog uit de voor christelijke tijd en baseert zich op natuurlijke krachten en magie. Men gelooft dat met magie op een bovennatuurlijke manier iets aan het eigen lot kan worden veranderd. Wicca’s maken gebruik van Tarot kaarten en wichelroedelopen ondank dat dit niet dierect iet met Wicca te maken hebben. Ze leven in harmonie met de natuur.

Pluralisme[bewerken]

Pluralisten zijn er van overtuigd dat, de dingen zoals ze gebeuren, niet toe te schijven zij aan één enkel wezen of principe. De dingen die gebeuren zijn een optelsom van alle voorafgaande gebeurtenissen. Actief pluralisme betekent dat een overtuiging nooit af is: je aanvaardt dat een andere mening gevolgen kan en mag hebben en je bent principieel altijd bereid je visie opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen. Je durft je eigen vooroordelen opzij zetten en behandelt iedereen op een eerlijke en gelijkwaardige manier..

Atheïsme[bewerken]

Het atheïsme is de afwezigheid van het geloof in een of meerdere goden. Het komt van; a, (zonder) en theos (god) en vindt dat de wetenschap geen bewijs heeft voor het bestaan of kunnen bestaan van goden. Soms wordt er van uit gegaan dat het atheïsme iedere vorm van godsdienst verwerpt. De meeste atheïsten zal het een zorg zijn of men wel of niet in een godsdienst gelooft.

Vertegenwoordiging binnen Scouting[bewerken]

De verschillende religies hebben hun eigen vertegenwoordiging in de scouting en gidsen beweging.

Raadgevende organen

In het Interreligious Forum of World Scouting nemen een aantal advies commissies plaats die in het World Scout Committee de WOSM en de WAGGGS adviseren.

Jodendom
International Forum of Jewish Scouts (IFJS)
Christendom
Rooms-Katholiek
International Catholic Conference of Scouting (ICCS - CICS - CICE)
Protestant
Council of Protestants in Guiding and Scouting (CPGS)
Orthodox
International Link of Orthodox Christian Scouts (DESMOS)
Islam
International Union of Muslim Scouts (IUMS)
Boeddhisme
World Buddhist Scout Council (WBSC)

Andere religies zoals de Won-boeddisten, Baha'i, het Hindoeïsme en het Sikhisme zijn de laatste jaren ook betrokken bij het Interreligious Forum of World Scouting of bij andere werkzaamheden in verband met de spirituele dimensie van Scouting.

Openbaar & meer[bewerken]

Lampe a huile.jpg Openbaar

Organisaties die “openbaar” zijn staan open voor alle religies en verwelkomen iedereen ongeacht religieuze overtuiging.

Pluralistisch
In een Pluralistische of Open organisatie mogen afkomst, religie, geaardheid, of andere verschillen geen reden zijn om iemand af te wijzen als men zich kan verenigen met de pluralistische Fundamenten van Open Scouting.
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.