Zwarte lijst

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De zogenoemde ‘zwarte lijst’ is een registratie van namen van personen die geen lid (meer) mogen blijven of worden van Scouting Nederland. De namen zijn op deze lijst gezet om te voorkomen dat deze personen (de leden van) de vereniging schade berokkenen.

Er moet wel een gerechtvaardigd belang zijn voor onze vereniging om iemand op deze zwarte lijst te zetten. Scouting Nederland heeft een aantal criteria (doelomschrijvingen) laten vastleggen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Iemand kan op deze lijst worden gezet als bekend is dat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging, een zedendelict of vermogensdelict heeft begaan of zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. Het bewaren van geregistreerde persoonsgegevens valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op de naleving van de Wbp wordt toegezien door het CBP. Scouting Nederland heeft voldaan aan de vereisten om een dergelijke zwarte lijst op te stellen en te gebruiken. Dit betekent dat het bestaan van een zwarte lijst binnen onze vereniging gerechtvaardigd is. Scouting Nederland dient daarmee het belang van de vereniging en haar leden.

Voor een procedure is de doelomschrijving belangrijk. Een persoon moet zich dus schuldig hebben gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland, een zedendelict, vermogensdelict of aan mishandeling. Dit moet wel worden ondersteund door informatie in de vorm van een dossier waarin de feiten staan die het rechtvaardigen dat betrokkene op de zwarte lijst kan worden gezet. Het landelijk bestuur zal op basis van het dossier moeten beslissen over het al dan niet registreren van het betreffende lid. De betrokken persoon moet vervolgens gehoord worden en op de hoogte worden gesteld (door het landelijk bestuur) van zijn of haar vermelding op de zwarte lijst. Doorgaans gaat een zwarte-lijst-procedure gepaard met een procedure tot ontzetting of opzegging van onze vereniging maar dat hoeft niet. Voor het vermelden op de zwarte lijst is in principe alleen de doelomschrijving van belang. Daarom kunnen zowel leden als ex-leden op de zwarte lijst worden gezet. In de praktijk zal degene die nog lid is uiteraard niet meer mogen functioneren en is hij of zij op non-actief gesteld of uit zijn of haar functie ontheven. Het kan zijn dat dan bijvoorbeeld een strafprocedure afgewacht wordt, voordat meer maatregelen worden genomen. Ontzetting of opzegging aan het lid betekent dat hij of zij geen lid meer mag worden van Scouting Nederland. Een opname in het registratiesysteem (zwarte lijst) is daarom een gekoppeld aan deze procedures. Functieontheffing houdt in dat betrokkene de functie niet meer mag uitoefenen. Op non- actiefstelling is een maatregel waarbij betrokkene gedurende een periode van onderzoek geen functie(s) meer mag uitoefenen. Zie voor de procedures met betrekking tot ontzetting, opzegging, op non actiefstelling en functieontheffing het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland.

Als iemand op de zwarte lijst is gezet, is dit in de ledenadministratie te zien, maar alleen door degenen die daarvoor zijn geautoriseerd, zoals de coördinator juridische zaken. In de praktijk kan de groep de betrokken persoon niet meer inschrijven, omdat het systeem die inschrijving dan weigert.

Het is niet geoorloofd om zonder enige aanleiding een overzicht te krijgen van de personen die op de zwarte lijst staan bij Scouting Nederland. Wel mag navraag worden gedaan als getwijfeld wordt over iemand die de groep wil aannemen. Je kunt dan contact opnemen met juridische zaken van het landelijk servicecentrum. Ook zal bij inschrijvingen voor grote evenementen vaak gecheckt worden of degenen die zich aangemeld hebben, op de zwarte lijst staan.

Als het goed is geeft de ledenadministratie bij inschrijving aan dat deze niet wordt geaccepteerd, overigens zonder dat gemeld wordt waarom. Bij het team juridische zaken is bekend wie op de zwarte lijst staan. In de ledenadministratie staat het ook, maar het is alleen leesbaar voor een beperkt aantal personen.

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.