Groepsvereniging

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een groepsvereniging is de rechtsvorm van Scoutinggroepen in Nederland. Scoutinggroepen in Nederland zijn vanaf 2008 over het algemeen overgestapt van vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en een beheerstichting naar een vereniging en een beheerstichting. In 2008 besloot Scouting Nederland dat alle aangesloten scoutinggroepen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moesten worden. Enkele groepen waren dit al, de meeste groepen waren echter een stichting. Scouting Nederland adviseerde de groepen om zich in een vereniging om te zetten, omdat zij vond dat de structuur van een vereniging veel beter paste bij de praktijk van een scoutinggroep.

Dit artikel somt een aantal wettelijke bepalingen op die er gelden voor de samenstelling van en het stemrecht bij groepsverenigingen.

Groepsraad[bewerken | brontekst bewerken]

In veel verenigingen worden de belangrijkste beslissingen genomen door de Algemene LedenVergadering (ALV). Hier zijn alle leden welkom, om naar plannen te luisteren, te stemmen of mee te denken over beslissingen. Bij scoutingverenigingen werkt men echter niet met ALV's, maar met een "getrapte vertegenwoordiging" en een algemene vergadering in de vorm van een groepsraad. De leden komen daar niet meer allemaal zelf naartoe, maar kiezen een klein groepje vertegenwoordigers die in hun plaats in de groepsraad zitten. Deze gekozen vertegenwoordigers (ook wel afgevaardigden) behartigen de belangen van de rest van de leden. Het Burgerlijk Wetboek Boek 2: rechtspersonen zegt hier het volgende over:

Artikel 39 lid 1.
De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. De wijze van verkiezing en het aantal van de afgevaardigden worden door de statuten geregeld; elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen.

Zo'n vertegenwoordiger wordt dus gekozen door de leden. Per speltak kiezen de leden één vertegenwoordiger. Voor de speltakken waarvan de leden minderjarig zijn, wordt doorgaans niet door de leden zelf gestemd, maar door hun ouders of verzorgers. Die zijn hun wettelijke verantwoordelijken. De vertegenwoordiger die zij kiezen, wordt dan een oudervertegenwoordiger genoemd. Het Wetboek sluit overigens niet uit dat oudere jeugdleden die nog geen 18 zijn, al wél mogen stemmen, getuige het volgende artikel:

Artikel 13 lid 2.
Een onbekwame (minderjarige) die lid is van een vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf uitoefenen voor zover de statuten zich daartegen niet verzetten; in andere gevallen komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Bij welke leeftijd of speltak die grens dan ligt, zou dus vastgelegd moeten worden in de statuten.

Samenstelling van de groepsraad[bewerken | brontekst bewerken]

In het Huishoudelijk reglement 2010 van Scouting Nederland is over de samenstelling van de groepsraad het volgende te vinden:

Artikel 13
De groepsraad bestaat uit:
a. de leden van het groepsbestuur;
b. de leidinggevenden bij de speleenheden in de groepsvereniging;
c. de overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen;
d. één afgevaardigde namens elke tot de groepsvereniging behorende leeftijdsgroep.
Bij de leeftijdsgroepen met minderjarige jeugdleden is de afgevaardigde een wettelijke vertegenwoordiger van een lid van de leeftijdsgroep.

In artikel 91 (oud artikel 118 waar in de modelstatuten van groepsverenigingen naar verwezen wordt) zijn de leeftijdsgrenzen van de verschillende leeftijdsgroepen gedefinieerd. Naast de leeftijdsgroepen met jeugdleden zijn ook de Plus-Scouts als leeftijdsgroep opgenomen. Behalve de wettelijk vertegenwoordigers van de jongere leeftijdsgroepen en de afgevaardigde van de Roverscouts zit dus ook een afgevaardigde namens de eventueel tot de groepsvereniging behorende Plus-Scouts in de groepsraad. Naast de leiding en het bestuur zal ook bijvoorbeeld een gebouwbeheerder of materiaalmeester in de groepsraad zitten. Alle leden van de groepsraad hebben evenveel stemrecht.

Modelstatuten groepsvereniging Scouting Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Behalve de hierboven genoemde verplichtingen, zijn er ook regels die de scoutingverenigingen zelf mogen bepalen. Deze regels kunnen dan aangepast worden aan de situatie die voor de eigen groep het beste werkt. Om verenigingen te helpen bij het opstellen van deze regels, heeft Scouting Nederland "modelstatuten" opgesteld. Het is als het ware een voorbeeld van hoe het zou kunnen zijn. De modelstatuten kunnen groepsverenigingen gebruiken wanneer ze naar de notaris gaan om voor hun eigen groep regels en richtlijnen vast te leggen. Met betrekking tot stemrecht en samenstelling van de groepsraad staat hier standaard het volgende in:

Artikel 4 lid 4.
Jeugdleden, kaderleden en buitengewone leden hebben alleen die rechten, welke hen in deze statuten of in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland uitdrukkelijk zijn toegekend. Buitengewone leden hebben geen stemrecht in de groepsraad. Jeugdleden hebben alleen stemrecht in de vergadering van de leeftijdsgroep waarin de afgevaardigde voor de groepsraad wordt benoemd. Het stemrecht in de vergadering van de leeftijdsgroep alsmede de functie van afgevaardigde als hierna in artikel 9 bedoeld van het minderjarige jeugdlid tot het kalenderjaar waarin de minderjarige de leeftijd van zeventien (17) jaar bereikt, wordt uitgeoefend door een wettelijk vertegenwoordiger.
Artikel 9
  1. De samenstelling van de groepsraad is geregeld in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en bestaat uit de kaderleden alsmede één (1) afgevaardigde namens elk van de leeftijdsgroepen van de vereniging.
  2. De in lid 1 bedoelde afgevaardigden worden driejaarlijks door de leeftijdsgroepen gekozen.
  3. De verkiezing geschiedt per leeftijdsgroep.
  4. De leden van een leeftijdsgroep respectievelijk hun wettelijk vertegenwoordigers kiezen uit hun midden één (1) afgevaardigde. De afgevaardigde treedt af indien het lidmaatschap van het lid of het lid dat door een wettelijk vertegenwoordiger wordt vertegenwoordigd eindigt.
  5. Het bestuur draagt zorg voor de bijeenroeping van de vergadering van de leeftijdsgroep waarin de afgevaardigde wordt gekozen.

Bronnen en referenties

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.